Α. Μελέτες 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα υλοποιηθούν δύο μελέτες  οι οποίες θα αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο και χρήσιμο Οδηγό για την καθοδήγηση και συντονισμό των ωφελουμένων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι παρακάτω Μελέτες:

1. Διεξαγωγή Μελέτης για τους Πολιτισμικούς Πόρους της περιοχής παρέμβασης 

Η μελέτη έχει ως στόχο να καταγράψει το σύνολο των πολιτισμικών πόρων της περιοχής παρέμβασης και να παραθέσει επαρκείς περιγραφές τους, προκειμένου να αυξήσει την γνώση τόσο των φορέων που αποτελούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη, των φορέων που θα συστήσουν το Δίκτυο Τοπικών Φορέων, των φορέων που θα συμμετέχουν στα περιφερειακά workshops παραγωγής πολιτικής, όσο και των ωφελουμένων που θα αναλάβουν την ίδρυση επιχειρήσεων με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, αλλά και του γενικού κοινού της περιοχής παρέμβασης.

 

2. Μελέτη για τον σχεδιασμό, οργάνωση, ανάπτυξη του Δια-δραστικού Πάρκου 

Μια από τις καινοτομίες του δια-δραστικού πάρκου Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας Ολύμπου είναι το γεγονός ότι κάθε νέα επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη για το άνοιγμα και τη διαχείριση ενός θεματικού περιπτέρου στο εσωτερικό του πάρκου. Οι θεματικές ενότητες των περιπτέρων θα αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής διερεύνησης, καθώς από το πλήθος των μυθολογικών στοιχείων του Ολύμπου αναμένεται κάποια από αυτά να ενδείκνυνται περισσότερο και κάποια άλλα λιγότερο για την αξιοποίησή τους ως θεματικά αντικείμενα συγκεκριμένων περιπτέρων. Ένα άλλο σημαντικό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας μελέτης είναι ο τρόπος κατασκευής των περιπτέρων, τα υλικά και το κόστος. Τέλος, η δια-δραστικότητα του πάρκου είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στα αντικείμενα και τα ευρήματα της μελέτης προκειμένου ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η ανάπτυξη και η λειτουργία τελικά του πάρκου να πληροί αυτό το κριτήριο, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του εν λόγω εγχειρήματος.

 • Έναρξη: 1-8-2013
 • Λήξη: 31-10-2013
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι το «Αγροτικό-Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας» και το «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κ.Ε.Ε. Α.Ε.

 

Β.  Δικτύωση

Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Φορέων Επιχειρηματικότητας - Περιφερειακό Work-shop Δικτύωσης – Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Στρατηγικής για την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα (Διαρκές Forum) (Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ)

Η δράση αφορά στη διαμόρφωση δικτύου τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας και μηχανισμών διάδοσης πληροφοριών μέσω διοργάνωσης workshop, κινητοποιώντας τοπικές ή περιφερειακές αρχές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και Υπηρεσίες κ.α. 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ενεργειών δικτύωσης που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο τοπικών δράσεων είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών – φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 • Έναρξη: 1/8/2013
 • Λήξη: 31/12/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

 

Γ. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των  Δράσεων «Δικτύωσης – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης» καθώς και η οργάνωση και υλοποίησή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της προτεινόμενης Πράξης, καθώς θα  συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και την άρση των συνθηκών που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των ομάδων στόχου (άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα, όπως ορίζονται από την πρόσκληση της Πράξης). 

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στοχεύουν τόσο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που δημιουργεί η συγκεκριμένη Πράξη όσο και στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους.

Προβλέπεται η μετάδοση μηνυμάτων μέσω ΜΜΕ – η Παραγωγή Έντυπου Υλικού – η Ανάπτυξη ιστοχώρου (website) και δίγλωσσου ηλεκτρονικού συστήματος προώθησης με στόχο να προωθηθεί η ιδέα της πράξης «Βιώσιμη Ανάπτυξη Ελασσόνας» στις ομάδες στόχου και γενικότερα την προβολή στο ευρύ κοινό των «τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και την ενημέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

 • Έναρξη: 1/8/2013
 • Λήξη: 31/10/2013
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η AGG Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

 

 

Δ. Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης

Στα πλαίσια του συντονισμού της πράξης θα υλοποιηθούν οι ενέργειες που αφορούν την διοικητική υποστήριξη, την διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση του συνόλου του Έργου, των Δράσεων και των επιμέρους Ενεργειών που αυτή περιλαμβάνει.

Το θεματικό εύρος των δραστηριοτήτων και των απαιτήσεων της Πράξης, απαιτεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα οργάνωσης, με σαφείς προδιαγραφές του ρόλου και των αρμοδιοτήτων, ανάλογα με τον χώρο εξειδίκευσης και το επίπεδο εμπειρίας, του κάθε εταίρου που συμμετέχει. 

 • Έναρξη: 1-8-2013
 • Λήξη: 31-12-2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

 

 

Ε. Κατάρτιση – Επιμόρφωση

1. Επιμορφωτικά σεμινάρια Ωφελούμενων με θέμα: Αίσθημα Πρωτοβουλίας &  Επιχειρηματικότητας (ERF KC 7) (80 άτομα, 32 ώρες)

Tο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο θα οδηγήσει σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας». Η πιστοποίηση θα παρασχεθεί από αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 17024Q2003 που έχει προωθηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) και τις κατευθύνσεις που περιγράφονται από τον νεοϊδρυθέντα Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που αντικατέστησε το Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

 • έναρξη: 1/8/2013
 • λήξη: 31/8/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

 

2. Ειδικά Επιμορφωτικά σεμινάρια ωφελουμένων σε θέματα Πολιτιστικής Γνώσης και Έκφρασης (80 άτομα, 32 ώρες)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορεί να αναλυθεί σε δυο βασικούς τομείς: (α) στην εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια της Κουλτούρας και του Πολιτισμού και (β) στην επιμόρφωσή τους στην Πολιτιστική Γνώση και Έκφραση, που αποτελεί τη μια από τις 8 βασικές ικανότητες που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (European Reference Framework – ERF) καθώς έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα των  επιχειρήσεων που θα συσταθούν από τους ωφελούμενους.  

 • έναρξη: 1/8/2013
 • λήξη: 31/8/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

 

3. Κατάρτιση ωφελουμένων σε δυο διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης (80 ωφελούμενοι, 90 ώρες – 54 ώρες θεωρίας και 36 ώρες πρακτικής): 

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να παράσχει στους ωφελούμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος ή/και ο επιχειρηματίας-αυταπασχολούμενος στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτισμικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν οι ωφελούμενοι που θα δραστηριοποιηθούν στο δια-δραστικό πάρκο, στις επιχειρήσεις διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις επιχειρήσεις εναλλακτικών τουριστικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

(α) Επαγγέλματα Δημιουργικού Τομέα (Creativity Sector)- Διαχείριση πολιτισμικών πόρων - Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και Εναλλακτικών Τουριστικών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, (80 ωφελούμενοι, 90 ώρες – 54 ώρες θεωρίας και 36 ώρες πρακτικής)

Το αποτέλεσμα του προγράμματος κατάρτισης στη Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων – Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εναλλακτικών Τουριστικών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων στις θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, με στόχο την επιτυχημένη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία τους προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο πλαίσιο λειτουργίας του διαδραστικού πάρκου, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στη διαχείριση εναλλακτικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης.

(β) Σύγχρονες Μέθοδοι Παραγωγής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων (80 ωφελούμενοι, 90 ώρες – 54 ώρες θεωρίας και 36 ώρες πρακτικής)

Το αποτέλεσμα του προγράμματος κατάρτισης στα Σύγχρονες Μεθόδους Παραγωγής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων στις θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, με στόχο την επιτυχημένη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία τους προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο δημιουργικό τομέα και τομέα παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων που μπορούν να διατίθενται τόσο στις διάφορες επιχειρήσεις του διαδραστικού πάρκου όσο και στα εκθετήρια-πωλητήρια τοπικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης.

 • έναρξη: 1/8/2013
 • λήξη: 31/8/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι το «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

 

 

ΣΤ.  Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη 

Α. Επιλογή Ωφελουμένων – Ψυχοκοινωνική και Επιχειρηματική Συμβουλευτική – Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Ατομικών Επιχειρήσεων 

Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Για το σύνολο 80 ωφελούμενων:

-160 συνεδρίες: 2 ατομικές συνεδρίες

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική προετοιμασία, προκειμένου στην άρση των διακρίσεων, του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση του κοινωνικού αποκλεισμού με την ενδυνάμωση των ατόμων που θα λάβουν μέρος σε αυτή. Θα επιδιωχθεί η ενεργοποίηση των ίδιων των ατόμων ώστε να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ενσωματωθούν κοινωνικά στην αγορά εργασίας.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Για το σύνολο 80 ωφελούμενων:

- 32 συνεδρίες:  2 ομαδικές συνεδρίες των 5 ατόμων, 

- 80 συνεδρίες: 1 ατομική συνεδρία

Κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου οι ωφελούμενοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με σκοπό να διευκολύνει την ένταξη των ομάδων στόχου της περιοχής παρέμβασης στην αγορά εργασίας.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων για τις ατομικές επιχειρήσεις των ωφελουμένων. Κάθε ενδιαφερόμενος ωφελούμενος, μετά από την συμμετοχή του στις συνεδρίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, θα εξυπηρετείται από εξειδικευμένο επιστημονικό στέλεχος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο τη επιχείρησης που σκοπεύει να λειτουργήσει.

 • έναρξη: 1/8/2013
 • λήξη: 31/12/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

 

Β. Παροχή Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής - Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Mentoring

Παροχή Συμβουλευτικής  Επιχειρηματικότητας- Ανάπτυξη Επιχ/κων Σχεδίων Ατομικών Επιχειρήσεων-Mentoring 

Στο πλαίσιο της Πράξης, προβλέπεται η σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, ως μια από τις πλέον ρεαλιστικές λύσεις για τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή παρέμβασης. Η παρούσα ενέργεια περιλαμβάνει την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων που πρόκειται να συσταθούν κατά τη διάρκεια του Έργου. Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων θα συμπληρώνεται από υποστήριξη (mentoring) των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν σε αυτές.

 • έναρξη: 9/2013
 • λήξη: 12/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

 

Γ. Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας – Συμβουλευτική σε Εργοδότες – Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η επαγγελματική υποστήριξη των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που άπτονται της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους ωφελούμενους, ώστε να καταστεί εφικτό να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα παρουσιασθούν σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.   

Επιπλέον η δράση αυτή στοχεύει στην προληπτική αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων στα θέματα απασχόλησης και πολιτικών ένταξης στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη συμβουλευτική των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δικτύωσης του έργου, θα διεξαχθούν ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών επαγγελμάτων. Οι εργοδότες που θα έχουν εντοπισθεί και προσεγγισθεί μέσα από την προηγούμενη δράση της δικτύωσης θα ενταχθούν στην διαδικασία της συμβουλευτικής.

 • έναρξη: 1/10/2013
 • λήξη: 31/12/2014
 • Υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της δράσης είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας.

 

 

Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑμκΕ

Διεύθυνση: ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1, 402 00 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

Τηλέφωνο: 2493025047, 2493024222 

Fax: 2493023522 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Βρίσκεστε εδώ: Home